Trygdeytelser og pensjoner

Gravferdsstønad/ Transportstønad

Behovsprøvd gravferdsstønad kan gis etter særskilt stønad, når et medlem av folketrygden dør. Stønaden skal gå til dekning av faktiske gravferdskostnader, men avkortes først krone mot krone mot avdødes eventuelle formue samt mot forsikringsbeløp eller annet som utbetales som følge av dødsfallet. Folketrygden kan etter bestemte regler og en viss egenandel også dekke kostnadene til transport av den avdøde. De pårørende kan gi begravelsesbyrået fullmakt til å få utbetalt de mulige støttebeløpene direkte fra NAV, slik at disse beløpene kan gå direkte til fradrag på regningen.

Hva koster en gravferd?

Hvert enkelt byrå kalkulerer selv med sine priser på produkt og tjenester. I utgangspunktet betaler en for det en bestiller. Samtidig som vi ønsker at alle våre produkt og tjenester skal holde den aller høyeste standard, så bestreber vi oss på å gjøre dette så prisgunstig som mulig.

I kostnadene ved en gravferd er en del av utgiftene faste, samtidig som mye vil avgjøres av den enkeltes valg. Detaljert prisoverslag blir alltid gitt de pårørende på slutten av konferansen, der alle regninger blir spesifisert.

Foruten kiste og praktiske ting som nedlegging, stell og transport av den døde, består en vesentlig del av regningen av utlegg til annonser, blomster, musikk/solist, minnesamvær og annet.

Produkt Minimum Maksimum Kommentar
Kiste:
Kiste Kr 4 300 Kr 44 911 Ubehandlet spon – hvitmalt – Continental
Stell og nedlegging Kr 1 200 Kr 2 500 Avhengigav hva slags klær som skal brukes
Hygieneutstyr Kr 0 Kr 1 500 Maks viser morspose og hygieneutstyr
Transport:
Bårehenting Kr 0 Kr 3 990 Ikke henting – henting natt/helg i bolig(dagtid: 1 990)
Transport av kiste/mannskap til dødssted Kr 1 220 Kr 1 220 Fast takst
Transport til seremonisted Kr 2 150 Kr 3 350 Byråbil/sjafør i Stange, under 20 km, Max med to peroner
Til krematoriet ved kremasjon (se nedenfor) Egenandel ved transportstøtte når det er over 20 km til krematoriet er Kr. 2 272, det overskytende betaler NAV. Transport til andre seremonisteder/gravplasser enn det som er nærmest der avdøde bodde, må familien betale selv. Det faktureres med kr 16 kr/ km. Og 775/ t. for mannskap
Seremoni:
Assistanse ved seremoni Kr 2 900 Kr 3 500 1 betjent/to betjenter
Leie av utstyr Kr 750 Kr 1 200 Lys/lysestaker/søyler/forskjellige slags stativ
Sangark 50 stk. Kr 800 Kr 860 Ekstra for billedbehandling/tilpassing kr 500
Kistedekorasjon Kr 45 Kr 5 000 Ei rose, Stor
Dødsannonse:
Annonse 75 mm Kr 1 875 Kr 3 750 HA, ca. for Aftenposten
Honorarer og gebyrer:
Byråets honorar, avgiftsfritt Kr 2 100 Kr 5 800 Minstehonorar/svært tidkrevende
Byråets honorar, avgiftspliktig Kr 1 980 Kr 1 980 AInnklusive planlegging, tilrettelegging, administrasjon og utarbeidelse, skrive og sende de nødvendige papirene til det offenlige
Sum totalt: Kr 19 320 Kr 92 561 I realiteten er det ikke noen makspris. Det avhenger av hva man bestiller

Om det bestilles flere varer og tjenester enn det som er nevnt ovenfor påløper det følgende utgifter:

  • Assistanse ved visning, blomster ved transport, flere og større dødsannonser, flere blomster, gravkors, gravstein, innskripsjon med vedlikehold og oppretting av eksisterende gravsted, musikalske innslag, minnesamvær, takkeannonse.
  • Ved større begravelser/bisettelser (150 stk)kan det være nødvendig med flere begravelseskonsulenter.

Offentlige kostnader:

Ved bisettelse kommer en egen regning fra krematoriet separat på kr 5 300.
Kostnader for utenbygdsboende:
Trengs det: Leie av kirke: kr 2 000, Utearbeid kr.3 500, Organist: 750, eller et nytt gravsted er det Kr.2 600, (en enkel grav/ tiende år.)
For ikke medlemmer av DNK kan presten ta betalt for en seremoni, regning kommer fra bispekontoret kr. 2 404.
Festeavgiften er for 10 år av gangen.
For innenbygdesboende koster ikke et gravsted noe, men trengs det to, altså en dobbel grav (så at par kan få ligge ved siden av hverandre når den andre dør), må en betale for den ene, den man foreløpig ikke bruker. Kr. 2 600 / tiende år.
Men den andre er en frigrav, den betaler man ikke noe for de første 20 åra.
Når et medlem i folketrygden dør i Norge, og kista må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport (utover en egenandel på kr. 2 473,-) dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt. Det gjelder særlig regler når dødsfallet skjer utenfor Norge. Der er også særlige regler når dødsfallet skyldes yrkesskade. Gravferdsstøtten er behovsprøvet og kan gis med opptil kr. 24 734,- til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til begravelsen.