Trygdeytelser og pensjoner

Gravferdsstønad/ Transportstønad

Behovsprøvd gravferdsstønad kan gis etter særskilt stønad, når et medlem av folketrygden dør. Stønaden skal gå til dekning av faktiske gravferdskostnader, men avkortes først krone mot krone mot avdødes eventuelle formue samt mot forsikringsbeløp eller annet som utbetales som følge av dødsfallet. Folketrygden kan etter bestemte regler og en viss egenandel også dekke kostnadene til transport av den avdøde. De pårørende kan gi begravelsesbyrået fullmakt til å få utbetalt de mulige støttebeløpene direkte fra NAV, slik at disse beløpene kan gå direkte til fradrag på regningen.

Hva koster en gravferd?

Hvert enkelt byrå kalkulerer selv med sine priser på produkt og tjenester. I utgangspunktet betaler en for det en bestiller. Samtidig som vi ønsker at alle våre produkt og tjenester skal holde den aller høyeste standard, så bestreber vi oss på å gjøre dette så prisgunstig som mulig.

I kostnadene ved en gravferd er en del av utgiftene faste, samtidig som mye vil avgjøres av den enkeltes valg. Detaljert prisoverslag blir alltid gitt de pårørende på slutten av konferansen, der alle regninger blir spesifisert.

Foruten kiste og praktiske ting som nedlegging, stell og transport av den døde, består en vesentlig del av regningen av utlegg til annonser, blomster, musikk/solist, minnesamvær og annet.

Minimum Mestbrukt Maksimum Kommentar
Kiste:
Kiste Kr 6 100 12 300 42 300 Ubehandlet spon – hvitmalt – Continental
Stell og nedlegging Kr 1 370 1 370 2 500 Avhengig av hva slags klær som skal brukes
Hygieneutstyr Kr 400 400 1 500 Maks viser morspose og hygieneutstyr
Transport:
Byråbil Kr 1440 Kr 1475 Kr 1510
Transport av manskap og utstyr til serem.. Kr 350 Kr 890 Kr 1670
Bårehenting Kr 0 Kr 0 Kr 3 990 Ikke henting – henting natt/helg (dagtid: 1 990)
Transport av kiste/mannskap til dødssted. Kr.0 Kr.0 Kr.1 220 Fast takst
Transport til seremonisted Kr.2 150 Kr.2 150 Kr.2 450 Byråbil/sjafør i Stange, under 20 km, Max med to peroner.
Til krematoriet ved kremasjon (se nedenfor) Egenandel ved transpoertstøtte når det er over 20 km ved kremasjon Kr. 2 700, det overskytende betaler NAV.Transport til andre seremonisteder/ gravplasser enn det som er nærmest der avdøde bodde, må familien betale selv. Det faktureres med kr 19/ km. Og 795/ t. for mannskap.
Seremoni:
Assistanse ved seremoni Kr1 900 Kr.3 200 Kr.3 500 1 betjent/to betjenter
Leie av utstyr Kr.650 Kr. 1500 Kr.1 200 Lys/lysestaker/søyler/forskjellige slags stativ
Sangark 50 stk. (uten motiv) Kr.850 Kr. 1 100 Kr.1 860 Ekstra for billedbehandling/tilpassing kr 900
Kistedekorasjon Kr.55 Kr.3 300 Kr.5 000 Ei rose, mest brukt, stor
Dødsannonse:
Annonse 85 mm Kr.3 300 Kr.3 300 Kr.3 300 HA, ca dobbel pris for Aftenposten
Honorarer og gebyrer
Byråets honorar, avgiftsfritt Kr.2 100 Kr.3 900 Kr.5 800 Minstehonorar/Standard/svært tidkrevende.
Konferanse, tjrnesteformidling, etterbabeid
Byråets honorar, avgiftspliktig kr. 654 kr. 1500 kr. 3 000
Melding av offentlige papirer kr. 870 kr. 870 kr. 870
Sum totalt: Kr 22 199 Kr 37 535 Kr 81 670 I realiteten er det ikke noen makspris,Det avhenger av hva man bestiller. Minnesamvær, solist, fordyrer

Om det bestilles flere varer og tjenester enn det som er nevnt ovenfor påløper det følgende utgifter:

  • Assistanse ved visning, blomster ved transport, flere og større dødsannonser, flere blomster, gravkors, gravstein, innskripsjon med vedlikehold og oppretting av eksisterende gravsted, musikalske innslag, minnesamvær, takkeannonse.
  • Ved større begravelser/bisettelser (150 stk)kan det være nødvendig med flere begravelseskonsulenter.

Offentlige kostnader:

Ved bisettelse kommer en egen regning fra krematoriet separat på kr 6 000.
Kostnader for utenbygdsboende:
Trengs det: Leie av kirke: kr 2 000, Utearbeid kr.3 500, Organist: 750, eller et nytt gravsted er det Kr.2 600, (en enkel grav/ tiende år.)
For ikke medlemmer av DNK kan presten ta betalt for en seremoni, regning kommer fra bispekontoret kr. 2 404.
Festeavgiften er for 10 år av gangen.
For innenbygdesboende koster ikke et gravsted noe, men trengs det to, altså en dobbel grav (så at par kan få ligge ved siden av hverandre når den andre dør), må en betale for den ene, den man foreløpig ikke bruker. Kr. 2 600 / tiende år.
Men den andre er en frigrav, den betaler man ikke noe for de første 20 åra.
Når et medlem i folketrygden dør i Norge, og kista må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport (utover en egenandel på kr. 2 700,-) dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt. Det gjelder særlig regler når dødsfallet skjer utenfor Norge. Der er også særlige regler når dødsfallet skyldes yrkesskade. Gravferdsstøtten er behovsprøvet og kan gis med opptil kr. 27 000,- til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til begravelsen.